Despre Noi

„Când faci tot ce poţi mai bun, nu ştii niciodată ce miracol apare în viaţa ta sau în viaţa altui om.” — Helen Keller

Despre Noi

Direcţia Publică Comunitară  de  Asistenţă  Socială a Municipiului Craiova  funcţionează  ca instituţie  publică de  specialitate cu personalitate juridică în subordinea Consiliului Local Craiova, din data de  1 ianuarie 2017, conform  H.C.L. nr. 213/2016.

Instituţia se  organizează  şi  funcţionează  pe  baza următoarelor principii:

-solidaritate  socială, potrivit  căreia  comunitatea participă  la sprijinirea persoanelor  care  nu îşi  pot asigura nevoile sociale;

-respectarea  demnităţii  umane, potrivit  căreia  fiecărei persoane îi este garantată dezvoltarea liberă şi deplină a personalităţii;

-universalitatea, potrivit căreia fiecare persoană are  dreptul  la  asistenţă socială, în condiţiile prevăzute de lege;

-parteneriatul, potrivit căruia instituţiile publice şi organizaţiile societăţii civile cooperează în vederea organizării şi dezvoltării serviciilor sociale.

Direcţia Publică Comunitară  de  Asistenţă  Socială a Municipiului Craiova are ca obiect principal de activitate înfăptuirea măsurilor de  protecţie şi  asistenţă socială pentru  protejarea  persoanelor  care  din cauza unor  motive  de  natură economică, fizică, psihică sau socială nu  au  posibilitatea  să-şi asigure nevoile sociale, să îşi  dezvolte propriile capacităţi şi competenţe pentru integrarea socială.

D.P.C.A.S. M.C asigură în profil teritorial realizarea măsurilor de asistenţă socială prevăzute de lege în domeniul protecţiei copilului şi familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum şi a oricăror alte persoane aflate în nevoie sau î'n situaţii de marginalizare şi excludere socială, desfăşurându-şi activitatea în conformitate cu prevederile Legii 292/2011 privind Asistenţa Socială din România.

Asistenţa socială, componenta a sistemului naţional de protecţie socială, cuprinde serviciile sociale acordate în vederea dezvoltării capacităţilor individuale sau colective pentru asigurarea nevoilor sociale, creşterea calităţii vieţii şi promovarea principiilor de coeziune şi incluziune socială.

 

MISIUNEA

Misiunea noastră include oferirea de servicii publice de calitate în domeniul asistenţei sociale pe plan local.

ORGANIZARE

Direcţia Publică Comunitară de Asistenţă Socială a Municipiului Craiova este condusă de un Director Executiv, ajutat de un Director Executiv Adjunct având în subordine următoarele:

1) Serviciul Stabilire Beneficii şi Protecţie Socială

a) Compartimentul Stabilire Ajutor Social

b) Biroul Alocaţii, Indemnizaţii, Ajutoare Încălzire Locuinţe

2) Serviciul Protecţia Copilului şi Familiei

a) Compartimentul Protecţia Copilului

b) Compartimentul Monitorizare şi Consiliere

3) Compartimentul Strategii Sociale şi Parteneriate

4) Biroul Protecţie Persoane Vârstnice şi Persoane cu Dizabilităţi

5) Serviciul Resurse Umane şi Juridic

6) Compartimentul Control Intern

7) Serviciul Buget Contabilitate

8) Compartimentul Achiziţii Publice

9) Serviciul Management Documente, Relaţii Publice şi Informatică

10) Compartimentul Administrativ