Despre Noi

„Atunci când dăm tot ce avem mai bun în noi, nu putem şti niciodată ce miracole apar în viaţa noastră sau în viaţa altora.” — Helen Keller

Despre Noi

Direcția Generală de Asistență Socială Craiova (D.G.A.S. Craiova) este instituția publică specializată în administrarea şi acordarea beneficiilor de asistenţă socială şi a serviciilor sociale, cu personalitate juridică, înfiinţată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Craiova, cu scopul de a asigura aplicarea politicilor sociale în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilităţi, precum şi altor persoane, grupuri sau comunităţi aflate intr-o stare de nevoie socială.

Direcţia Generală de Asistenţă Socială Craiova funcţionează  ca instituţie  publică de  specialitate cu personalitate juridică în subordinea Consiliului Local Craiova, din data de  1 ianuarie 2017, conform  H.C.L. nr. 213/2016.

Instituţia se  organizează  şi  funcţionează  pe  baza următoarelor principii:

- Universalitatea - fiecare persoană are dreptul la asistenţă socială în condiţiile prevăzute de lege;

- Respectarea demnităţii umane - fiecărei persoane îi este garantată dezvoltarea liberă şi deplină a personalităţii;

- Solidaritatea socială - comunitatea participă la sprijinirea persoanelor care nu îşi pot asigura nevoile sociale, pentru menţinerea şi întărirea coeziunii sociale;

- Parteneriatul - autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, instituţiile de drept public şi privat, structurile asociative, precum şi instituţiile de cult recunoscute de lege cooperează în vederea acordării serviciilor sociale;

- Subsidiaritatea - în situaţia în care persoana sau familia nu îşi poate asigura integral nevoile sociale, intervine colectivitatea locală şi structurile ei asociative şi complementar, statul;

- Participarea beneficiarilor - beneficiarii măsurilor şi acţiunilor de asistenţă socială contribuie activ la procesul de decizie şi de acordare a acestora;

- Transparenţa - asigură creşterea gradului de responsabilitate a administraţiei publice centrale şi locale faţă de cetăţean, precum şi stimularea participării active a beneficiarilor la procesul de luare a deciziilor;

- Nediscriminarea - accesul la drepturile de asistenţă socială se realizează fără restricţie sau preferinţă faţă de rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, categorie socială, opinie, sex ori orientare sexuală, vârstă, apartenenţă politica, dizabilitate, boală cronică necontagioasă, infectare HIV sau apartenenţă la o categorie defavorizată, precum şi orice alt criteriu care are ca scop ori ca efect restrângerea folosinţei sau exercitării, în condiţii de egalitate, a drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale;

- Egalitatea de şanse, potrivit căreia beneficiarii, fără niciun fel de discriminare, au acces în mod egal la oportunităţile de împlinire şi dezvoltare personală, dar şi la măsurile şi acţiunile de protecţie socială;

- Focalizarea, potrivit căreia beneficiile de asistenţă socială şi serviciile sociale se adresează celor mai vulnerabile categorii de persoane şi se acordă în funcţie de veniturile şi bunurile acestora.

Direcţia Generală de Asistenţă Socială Craiova are ca obiect principal de activitate înfăptuirea măsurilor de  protecţie şi  asistenţă socială pentru  protejarea  persoanelor  care  din cauza unor  motive  de  natură economică, fizică, psihică sau socială nu  au  posibilitatea  să-şi asigure nevoile sociale, să îşi  dezvolte propriile capacităţi şi competenţe pentru integrarea socială.

D.G.A.S. Craiova asigură în profil teritorial realizarea măsurilor de asistenţă socială prevăzute de lege în domeniul protecţiei copilului şi familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum şi a oricăror altor persoane aflate în nevoie sau în situaţii de marginalizare şi excludere socială, desfăşurându-şi activitatea în conformitate cu prevederile Legii 292/2011 privind Asistenţa Socială din România.

Asistenţa socială, componenta a sistemului naţional de protecţie socială, cuprinde serviciile sociale acordate în vederea dezvoltării capacităţilor individuale sau colective pentru asigurarea nevoilor sociale, creşterea calităţii vieţii şi promovarea principiilor de coeziune şi incluziune socială.

 

MISIUNEA

Misiunea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială Craiova constă în aplicarea la nivel local a politicilor şi strategiilor de asistenţă socială în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilităţi şi altor persoane, grupuri sau comunităţi aflate în nevoie socială, domiciliate sau cu reședința stabilită pe raza municipiului Craiova, prin acordarea beneficiilor sociale şi furnizarea de servicii sociale care să răspundă nevoilor identificate. Scopul prioritar este de a menţine funcţionalitatea socială a persoanei în comunitate, urmărind prevenirea şi combaterea riscului de excluziune socială, creşterea calităţii vieţii şi promovarea incluziunii sociale a acestora. Îndeplinirea misiunii serviciului public se face cu respectarea legislaţiei specifice administraţiei publice locale, precum şi a legislaţiei în domeniul propriu de activitate.

ORGANIZARE

Structura organizatorică a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială Craiova, în calitate de furnizor de servicii sociale cuprinde, în funcţie de volumul, complexitatea şi specificul activităţilor: servicii, birouri şi compartimente.

Direcţia Generală de Asistenţă Socială Craiova este organizată astfel:

1. Director General;

2. Director executiv adjunct;

3. Director executiv adjunct;

4. Serviciul Evidență și Plată Beneficii de Asistență Socială;

5. Serviciul Protecţia Copilului şi Familiei:

a) Compartimentul Protecţia Copilului;

b) Compartimentul Alocații de Stat, Indemnizații și Măsuri Excepționale pentru Îngrijirea Copilului;

6. Serviciul Strategii, Programe și Proiecte în Domeniul Asistenței Sociale și Relația cu Asociațiile și Fundațiile:

a) Compartimentul Strategii, Programe, Proiecte și Relația cu ONG;

b) Compartimentul Monitorizare, Analiză Statistică, Indicatori Asistență Socială și Incluziune Socială;

7. Biroul Protecţie Persoane Vârstnice şi Persoane cu Dizabilităţi și Prevenire Marginalizare Socială;

8. Serviciul Resurse Umane, Juridic și Monitorizare Asistenți Personali:

a) Compartimentul Resurse Umane și Juridic;

b) Compartimentul Monitorizare Asistenți Personali;

9. Compartimentul Control Intern;

10. Serviciul Buget-Contabilitate;

11. Compartimentul Achiziţii Publice;

12. Serviciul Management Documente, Relaţii Publice şi Informatică;

13. Compartimentul Administrativ.

14. Serviciul de îngrijire și asistență a persoanelor vârstnice